تولید پایه

مرحله اول پایه تولید شده در سال 2002، منطقه کارخانه 8،000m2 است، ساختمان منطقه 4،500m2 است، ظرفیت تولید حدود 1500 قطعه های همه فن حریف حرارتی صفحه مجموعه مبدل، 8000 قطعه انواع مختلف PHEs در سال است،


دوم پایه تولید مرحله به تولید در ژوئن 2011 قرار داده بود، مساحت کارخانه 19،876m2 است، ساختمان منطقه است 25،000m2 ظرفیت تولید حدود 3000 قطعه های همه فن حریف حرارتی صفحه مجموعه مبدل، 20،000 قطعه انواع مختلف PHEs در سال است، مجموع USD15،000،000 سرمایه گذاری