Sản xuất cơ sở

Cơ sở sản xuất giai đoạn đầu tiên được tìm thấy vào năm 2002, diện tích sàn nhà là 8.000m2, diện tích xây dựng là 4,500m2, năng lực sản xuất khoảng 1.500 chiếc các loại bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, 8000 miếng loại PHEs khác nhau cho mỗi năm;


Cơ sở sản xuất giai đoạn thứ hai đã đưa vào sản xuất vào tháng Sáu năm 2011, diện tích sàn nhà là 19,876m2, diện tích xây dựng là 25,000m2 năng lực sản xuất khoảng 3.000 chiếc các loại bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, 20.000 mảnh loại PHEs khác nhau cho mỗi năm; Tổng vốn đầu tư USD15,000,000